Ester
 • Kogemuslik loovus
 • Isiksus ja areng muutuste keskel
 • Seksuaalsus ja seksuaalnõustamine
 • Seksuaalsus ja sugu
 • Sensitiivsustreening
 • T-grupp
 • Meeskonnatöö arendamine
 • Motiveerimine
 • Konflikt ja suhtlemine
 • Stress ja läbipõlemine
 • Erinevate suhtlemisstiilide tugevused ja nõrkused, isiksusekeskne treening
 • Abistaja abistamise võimalustest
 • Nõustamise ABC • Kogemuslik loovus
  1-5 päeva
  Meetodid: Kursus on kogemuslik, praktiseeritakse harjutusi, mis võimaldavad tegelda iseendaga ja taastada või luua uut tasakaalu ning rõõmsat meelt. Päev algab meditatsiooniga. Kursusel osalemiseks ei ole vaja mingisugust joonistamisoskust. Kasutame erinevaid kunsti- ja mänguteraapiate vahendeid mitmekülgseks enesetunnetamiseks ja eneseväljendamiseks. Osa kursusest toimub sobivatel tingimustel ruumist väljas.
  Teemad:
 • Esimene päev: kunst
 • Teine päev: kunst ja keha
 • Kolmas päev: kunst ja mäng
 • Neljas päev: kunst, luule, jutt
 • Viies päev: kokkuvõttev eneseväljendus
 • Tulemus: Osalejad oskavad leida teed oma loovuse juurde ja kasutada kõike läbitehtut igapäevatöös ning elus.


  Isiksus ja areng muutuste keskel
  2 x 3 päeva
  Kursus on kogemuslik, praktiseeritakse harjutusi, mis võimaldavad end paremini tundma õppida. Kaardistatakse oma käitumismustreid ja katsetatakse uusi. Kasutatakse elemente erinevatest teraapiatest vastavalt osaleja seatud eesmärkidele. Prioriteediks on parem enesetunne ja areng.


  Seksuaalsus ja seksuaalnõustamine
  1-4 päeva
  Meetodid: Interaktiivsed loengud, grupitööd, rollimängud, arutelud, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.
  Teemad:
 • Seksuaalne areng
 • Seksuaalvähemused
 • Naised ja seksuaalsus
 • Mehed ja seksuaalsus
 • Arenguhälbega inimese seksuaalsus
 • Soorollid: eneseväljendus ja autoportree
 • Suhtumine seksuaalsusesse
 • Seksuaalkäitumine, identiteet
 • Seksuaalvägivald
 • Mis on seksuaalsuhetes minu jaoks tähtis
 • Seksuaalnõustamise põhimõtted
 • Konfidentsiaalsus
 • Tulemus: Osalejad on teadlikud oma piiridest nõustajatena, oma seksuaalsusest ja oskavad käsitleda seksuaalsusega seonduvaid küsimusi.


  Seksuaalsus ja sugu
  1-3 päeva
  Meetodid: Interaktiivsed loengud, grupitööd, rollimängud, arutelud, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.
  Teemad:
 • Sugu sotsiaalses ja kultuurilises mõttes. Sugu kui sotsiaalne konstruktsioon, kui kultuuri poolt konstrueeritud väärtuste ja uskumuste süsteem, mitte lihtsalt erinev keha.
 • Mees meie kujutluses, naine meie kujutluses.
 • Seksuaalvähemused
 • Mida mõtleme vastassoo esindajatest
 • Soorollid: eelised ja puudused
 • Soorollid: eneseväljendus ja autoportree
 • Eelistused: meeste ja naiste roll
 • Ebamäärasused
 • Seksuaalkäitumine, identiteet
 • Erootika, seksuaalfantaasiad
 • Mis on diskrimineerimine


 • Sensitiivsustreening
  3 päeva
  Professionaalse Psühholoogia Erakoolis.


  T-grupp
  3 päeva
  Professionaalse Psühholoogia Erakoolis.


  Meeskonnatöö arendamine
  Meetodid: Interaktiivsed loengud, grupitööd nii ruumis kui looduses, rollimängud, arutelud, kirjalikud õppematerjalid.
  Teemad:
 • Eesmärkide kaardistamine
 • Koostöösuhete kaardistamine
 • Suhtlemismustrite kaardistamine
 • Vastutus ja keel
 • Lahendamist vajavate olukordade kaardistamine ja lahendamine
 • Toetussüsteemid
 • Meeskonna arengukava
 • Uute eesmärkide püstitamine
 • Tegevuskava
 • Tulemus: Selged ühised arusaamad meeskonna eesmärkidest , nende saavutamise teedest ja igaühe rolli piiridest. Oskus anda koostööks vajalikku energiat tekitavat arendavat tagasisidet.


  Motiveerimine
  2 päeva
  Meetodid: Interaktiivsed loengud, grupitööd nii ruumis kui looduses, rollimängud, arutelud, kirjalikud õppematerjalid.
  Teemad:
 • Motiveerimine ja liidriks olemise kolm dimensiooni
 • Visioon
 • Usaldus
 • Tulemuste hindamine
 • Tagasisidele vastamine
 • Isiksuse tüübid ja motiveerimine
 • Edu kartus ja teised mittemotiveerituse põhjused
 • Tulemus: Osaleja teab, mis teda motiveerib ja milline motiveerija ta on ning omab ülevaadet oma arengusuundadest . Meeskonna motivatsioonisüsteemi loomine.


  Konflikt ja suhtlemine
  Meetodid: Interaktiivsed loengud, grupitööd , rollimängud , arutelud, kirjalikud õppematerjalid.
  Teemad:
 • Konflikt ja suhtlemine
 • Konfliktikäsitluse erinevad stiilid
 • Individuaalne test ja grupistiili kokkuvõte
 • Erinevate stiilide positiivsed ja negatiivsed küljed
 • Konfliktikäsitluse erinevad stiilid efektiivsuse ja stressi seisukohalt
 • "Võit-võit" lahenduse etapid
 • Konfrontatsioon ja tunded
 • Kehtestav käitumine
 • Juhtumite arutelu ja lahendused
 • Tulemus: Osalejad saavad kogemusi erimeelsuste lahendamiseks koostöös, oskavad kriitilistele olukordadele konstruktiivsemalt läheneda ja meeskonna sisesed suhted muutuvad avatumaks.


  Stress ja läbipõlemine
  2-3 päeva
  Meetodid: Interaktiivsed loengud, grupitööd nii ruumis kui looduses, rollimängud , arutelud, kirjalikud õppematerjalid.
  Teemad:
 • Burn -out ehk läbipõlemissündroom
 • Läbipõlemissündroomi ilmingud ja vältimine
 • Individuaalne test
 • Stress
 • Stress ja selle mõjud
 • Individuaalne test
 • Toetussüsteemid: seesmised ja välised
 • Debriefing
 • Supervisioon


 • Erinevate suhtlemisstiilide tugevused ja nõrkused, isiksusekeskne treening
  3 päeva
  Meetodid: Interaktiivsed loengud, grupitööd , rollimängud , arutelud, kirjalikud õppematerjalid, videotagasiside
  Teemad:
  • Kontakt
   • verbaalsed ja mitteverbaalsed suhtlemisvahendid, kehakeele osa kontakti saavutamisel
   • kontaktihäired
  • Kuulamine
   • kuulamisoskuse tähtsuse teadvustamine
   • kuulamistehnikate harjutamine
  • Kehtestamine
   • alluv, agressiivne ja kehtestav käitumine
   • kehtestava sõnumi koostamine
  • Tagasiside
   • tagasiside kui arenguvõimalus
   • tagasiside andmine ja vastuvõtmine

  Abistaja abistamise võimalustest
  2 päeva
  Meetodid: Interaktiivsed loengud, grupitööd, rollimängud, arutelud, kirjalikud õppematerjalid.
  Teemad:
 • Läbipõlemise põhjused ja ennetamine
 • Uuesti tasakaalu leidmine
 • Mida kasulikku saab võtta supervisioonist ja kuidas kasutada superviisorit
 • Tulemus: Osalejad on teadlikud oma seisundist, selle põhjustest ja oskavad seda muuta.


  Nõustamise ABC
  3 päeva
  Meetodid: Kursusel kasutatakse aktiivseid ja kogemuslikke õppemeetodeid vaheldumisi lühiloengutega. Osalejad saavad praktiseerida erinevaid harjutusi.
  Teemad:
 • Nõustamise protsess
 • Kontakt enesega, partneriga
 • 10 nõustamisoskust
 • Kuulamisoskused
 • Grupinõustamine
 • Tulemus: Osaleja tunnetab oma piire ja on teadlik oma vastutusest ning võimalustest. On harjutanud kuulamisoskust ja oskab tähele panna ka mittesõnalisi sõnumeid. On praktiseerinud grupinõustamise juhtumit ja saanud sellekohast tagasisidet.